• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

26.03.2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI - NOWY !!!

Drukuj PDF

26.03.2015 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI -  NOWY  !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku,  poz. 1118)

Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie powiatu brzozowskiego.

W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej…
 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonego 16.02.2015 r.

Drukuj PDF

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r. na terenie gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec ogłoszonego Zarządzeniem Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego, z powodu odrzucenia dotacji przez wyłonionego w drodze ww. konkursu Oferenta.

1. Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie z dnia 26 marca 2015 roku

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego PAI ogłoszonego 16.02.2015 r.

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego pn.” Program Aktywizacja i Integracja” (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz.1118) podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu:

Więcej…
 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 28.02.2015r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia 2317 1203 1114
Osoby które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 1177 549 628
Powyżej 50 roku życia 1429 586 843
Długotrwale bezrobotni 4501 2621 1880
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 299 162 137

 

Więcej…
 

WYKAZ GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2015r.

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

PLANOWANYCH W II KWARTALE 2015r.

Więcej…
 

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie  rozpoczął nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.  W 2015 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i powyżej, zgodnie z zapisem ustawowym.  Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, pokój 12, parter w godz. 7.30 – 15.30.  Wnioski wraz załącznikami są dostępne w siedzibie urzędu pokój 12,  oraz na stronie internetowej (Dokumenty do pobrania). 

 

 Wniosek o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształecenia ustawicznego

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową ABC Przedsiebiorczości

Drukuj PDF

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację szkolenia grupowego w zakresie

ABC przedsiębiorczości

 

Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF

Powiatowy  Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od dnia 20.01.2015 r. obowiązują  nowe Kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na  podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego.  Kryteria i wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na  podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w zakładce Aktywizacja  osób bezrobotnych - Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Drukuj PDF

Informacja dla pracodawców zainteresowanych
kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników

w wieku, co najmniej 45 lat

 

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu brzozowskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki. 

Prosimy o składanie zapotrzebowania w pokoju nr 12 - PUP Brzozów do 23.01.2015

Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy dokona samorząd województwa.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Brzozowie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej.

 

Więcej…
 

Program pożyczkowy Banku Gospodarstwa Krajowego

Drukuj PDF

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał informację w uruchomienia programu pożyczkowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II ".

 Skan pisma z BGK

Więcej…
 

Zmiana miejsca wypłat

Drukuj PDF

Uwaga!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od 1 stycznia 2015r

wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych odbywać się będą

w Banku Pekao S.A. I Oddział w Brzozowie przy ul. Ks. J. Bielawskiego 5

(obok dawnego „Zielonego Rynku”).

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Drukuj PDF

Informujemy o zakończeniu II edycji rekrutacji do projektu "Aktywnie przeciw wykluczeniu !!!

 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy:
www. pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki oceny wniosków (wstępna lista rankingowa)

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Zakończenie naboru

Drukuj PDF

UWAGA !!!

Informujemy o zakończeniu I edycji rekrutacji do projektu "AKTYWNIE PRZECIW WYKLUCZENIU".

 

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP) DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Drukuj PDF

 

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

UWAGA !!!

Drukuj PDF

 

UWAGA!!!


Informujemy o zakończeniu czwartego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Zostań przedsiębiorcą"

 

Informujemy o rozpoczęciu z dniem 25 sierpnia br czwartego i zarazem ostatniego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”. Nabór formularzy potrwa do dnia 8 września włącznie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

Projekt "Aktywnie przeciw wykluczeniu"

Drukuj PDF

 

Uwaga !!!

 

Informujemy o przedłużeniu I edycji rekrutacji do projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”. Więcej informacji na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092, jak również na stronie internetowej urzędu www.pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

Pierwsza (z dwóch) edycja rekrutacji potrwa od 10 września 2014r. do 30 września 2014r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www. pup-brzozow.pl. w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

 

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami lista ostateczna

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (LISTA OSTATECZNA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki

Drukuj PDF

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

 

Więcej…
 

Projekt "Zostań przedsiębiorcą" - wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

złożonych w okresie od 17.06.2014r. do 08.08.2014r. (III tura)

w związku z rekrutacją do projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 


Strona 1 z 4

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych